High Velocity Organization coaching and training
Kontakta oss: +46 70 680 6812

High Velocity Principles

Lär dig designa arbete och organisationen för att uppnå hyperinlärning och hyperproduktivitet

En av ledarens och chefens uppgifter är att ”få saker att hända”. Det innebär att designa och kultivera sin del av organisationen för att öka effektiviteten, men det ges sällan möjlighet att utveckla dessa förmågor och kompetenser. Välkommen till en ny typ av ledarutveckling där du lär dig applicera de bakomliggande principerna som skapar hyperproduktiva team och High Velocity Organizations. Kursen använder termen High Velocity Organization för att beskriva organisationer som är effektivare, bättre, snabbare och säkrare på producera och innovera än övriga organisationer i samma sektor. Uttrycket kommer från forskning gjord av MIT professorn Steven Spears och hans forskning ligger som del i denna utbildning.

 

Chefens och ledarens nya roll

Komplexiteten har ökat dramatiskt de senaste decennierna och den huvudsakliga ledarkompetensen är inte längre att fatta beslut det är att designa och skapa en organisation som lär sig snabbare än konkurrenterna och som ständigt förbättras och utvecklas. Många organisationer har infört förbättringsmetoder som Six Sigma, Lean, TQM, Theory of Constraints, Kunddriven kvalitet, Agila metoder eller varianter av dessa. Ledare och chefer förväntas införa dessa metoder och utveckla effektiviteten denna utbildning kommer att hjälpa dig att snabbare och bättre föra in den förbättringsramverk som ni har valt och att anpassa den till din unika situation.

Pedagogik och lärandefilosofi

Vi tror på applicerad och interaktiv inlärning via experiment, diskussioner och reflektion med många feedback cykler. Under utbildningen så använder vi oss av case beskrivningar både i pappersform samt video, praktiska experiment, simulationer samt genomför och utnyttjar det vi lärt oss praktiskt inne i klassrummet förutom diskussioner och grupparbeten. Allt detta för att ge dig som deltagare bästa möjliga utgångsläge att applicera dina lärdomar på arbetet. Ofta krävs förstudier samt att vi rekommenderar självstudier efter kursen.

-Att se och förstå hur en organisation transformerar sig till en High Velocity Organization
-Grand Unified Theorem för High Velocity Organizations, principer som du kan applicera på alla förbättringsramverk
-Hur strukturer bestämmer vilken effektivitet som går att uppnå
-Designa systemet (organisation och arbetsmetodik) för hyperinlärning och hyperproduktivitet
-Att överkomma förbättringsparadoxen
-Visuell ledning och distribuerad ledarskap

Du kommer att:

lära dig hur du designar arbete och arbetsmetodik för hypereffektivitet och hyperinlärning
förstå hur du överkommer produktivitetsparadoxen i din organisation
lära dig skapa starkare team som överkommer svårigheter
lära dig snabbstarta och kultivera team som innoverar

Chefer, ledare och specialister som planerar att föra in eller har redan ett förbättringsramverk som ska används i organisationen.
Chefer och ledare som har möjlighet att påverka och förändra strukturen och sättet att arbeta i organisationen
Metodcoacher och konsulter som hjälper organisationer att utvecklas

Senaste inlägg

Snickarbacken 2, 4tr, Stockholm
Phone: +46 8 601 28 51
Website: http://ValueAtWork.se